Аукцион 16
11.6.19 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

חידושי הרבי רבי שמעלקא תשמ"ט ,ירושלים-הקדשת האדמו"ר רבי לוי יצחק הורביץ האדמו"ר השני מבוסטון.

Продан за: $110
Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 22% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.

חידושי הרבי רבי שמעלקא תשמ"ט ,ירושלים-הקדשת האדמו"ר רבי לוי יצחק הורביץ האדמו"ר השני מבוסטון.
חידושי הרבי רבי שמעלקא : על הש"ס בהלכה ובאגדה להגה"ק שמעלקא הלוי איש הורוויץ מניקלשבורג ספר חידושי הריב"ש : על סוגיות הש"ס להגאון צבי יהושע הלוי איש הורוויץ בן רבי שמעלקא הלוי נערך ונסדר ע"י יצחק הלוי בלעדי נכד המחברים,תשמ"ט ,ירושלים : מכון זכר נפתלי. 
שנו, [8] ע' : פקסימילים ,25 ס"מ. מצב טוב מאד.

האדמו"ר רבי לוי יצחק הורביץ (תרפ"א-תש"ע), האדמו"ר השני מבוסטון, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, דעתו הכריע בנושאים חשובים. מפורסם בדאגתו ונשיאת אחריות לכלל ישראל ללא הבחנה בין יהודי ליהודי. הקים את חסידות בוסטון בארץ ישראל לאחר מלחמת ששת הימים. ובהשפעתו חסידות בוסטון הפכה לחסידות המאחדת בתוכה את בני כל העדות. במשך חייו מצא מסילות בלב סטודנטים יהודים שלמדו בבוסטון, סייע לאלפי יהודים שבאו לבסוטון במשך השנים לצרכים רפואיים במסגרת ארגון רפא שייסד.