Аукцион 7
8.7.18 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 Rav Shach 25 Beitar Ilit
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

Bechinat Ha'Olam/ Even Bochan- Venice 1546- very rare!

Продан за: $425
Стартовая цена:
$ 100
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

Bechinat Ha'Olam/ Even Bochan- Venice 1546- very rare!
ספר בחינת העולם, אגרת, חברה החכם הגדול המשורר הבדרשי. ויניציאה, ש"ו [1546].
הספר עוסק במוסר השכל על העולם הזה, והדרכים המובילות לחיי העולם הבא.
מספור הדפים מתחיל בדף מא. משום שהודפסו אז שלושה חיבורים שהיוו כעין הדפסה אחת מתמשכת: מבחר הפנינים, בחינת עולם, ואבן בוחן, אשר חוברו על ידי מחברים שונים.
חלק זה מתוך שלושת החלקים הנו הנדיר ביותר. למיטב ידיעתנו לא נראה כמעט בארץ במכירות פומביות בשנים האחרונות. מב-נו דף.
לפנינו נמצא גם המשך ההדפסה, הספר אבן בוחן. מוסד המוסרים ... והלכות דרך ארץ ... מיוסדים מהשלם לבית קלונימוס (ר’ קלונימוס ב"ר קלונימוס) ... ושעשועים מפוארים ... ויניציאה, ש"ו. נז-פח דף.
מב-פח דף. חסר דף מא. 20 ס"מ.
מצב טוב, ללא כריכה, נקבי עש, מעט שיקומים.