Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 187:

COLLECTION OF ILLUSTRATED PASSOVER HAGGADAS WITH COMMENTARIES

Продан за: $100
Стартовая цена:
$ 100
Эстимейт :
$150 - $200
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

COLLECTION OF ILLUSTRATED PASSOVER HAGGADAS WITH COMMENTARIES
1 ] והגדת לבנך – הגדה של פסח עם ביאור עפ"י רש"ר הירש . מאת רבי יעקב אברהם יחיאל מיכאלסקי מקרסלרואה . פפד"מ תרצ"ד ( 1934 ) . אוצר ההגדות 3493 . 2 ] חכמה עם נחלה – פירוש על הגש"פ מאת רבי זאב צבי קליין . בואנוס איירס תש"ח ( 1948 ) . 3 ] הגדה של פסח – "ערוכה ומצוירה ע"י נתן ( אטטא ) גייסמר . ברלין תרפ"ח , ( 1928 ) .
4 ] הגדת קויפמן – הוצאה פקסמילית של כ"י 422 מאוסף קויפמן . בודפשט תשי"ז , ( 1957 ) . 5 ] הגדת ירושלים – הגדה של פסח כתובה ומצוירת באיורים צבעוניים על ידי שמואל בונה . חיפה תשכ"ח , ( 1968 ) . מהדורה ראשונה . בדף שלפני השער כנראה הקדשה ממנו . שמור בתוך קופסה מקורית .
6 ] הגדה של פסח – עם ציורים מאת זאב רבן . הוצאת "סיני" ץ תל אביב תשכ"ח ( 1968 ) . 7 ] הגדה של פסח כפי מנהג הישראלים הקראים . ירושלים תשי"ג ( 1953 ) . כולם במצב מצוין .