Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 180:

GEVUL BINYAMIN

Продан за: $90
Стартовая цена:
$ 80
Эстимейт :
$100 - $150
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

GEVUL BINYAMIN
דרושים על פרשיות התורה , שבתות ומועדים , דרשות לנשואים , ברית מילה והספדים על דרך הנגלה והנסתר . מאת רבי בנימין הכהן מריג'ייו ( הרב"ך ) . By: Rabbi Benyamin HaKohen of Rigeo (Rabach) . מגדולי חכמי ומקובלי אטליה , תלמידו של רבי משה זכות ( הרמ"ז ) , נולד בשנת תי"א ונפטר בי"ז שבט ת"צ . תולדות המחבר בארוכה ראה במבואו של הראשל"צ ר' יצחק ניסים לשו"ת הרב"ך ( ירושלים תש"ל ) . בחלק שני נמצאים הספדים על רבותיו ועל גדולי איטליה בזמנו מהם רבי שמואל אבוהב , רבי משה זכות , רבי שמשון באקי , רבי יצחק לוי ואלי , רבי אברהם רוויגו ועוד .
אמשטרדם . תפ"ז , ( 1727 ) . בדפוס שלמה פרופס . מהדורה יחידה .
[ 1 ] , 217 , 140 , [ 2 ] דף . 32 ס"מ . מצב בינוני , עם נקבי עש , דפים כהים וכמה מהם פגועים . וינוגרד , אמשטרדם 1229 .