Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 174:

LIBRARY OF THE GEONIM RISHONIM: HALACHIC AND RESPONSA BOOKS


Стартовая цена:
$ 80
Эстимейт :
$120 - $150
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

LIBRARY OF THE GEONIM RISHONIM: HALACHIC AND RESPONSA BOOKS
1 ] אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם – אמשטרדם תע"ב ( 1712 ). קובץ קטן . נקבי עש בשוליים הפנימיים נייר השער כהה . 2 ] שו"ת הרא"ש – שאלות ותשובות לרבינו אשר . זולקווא תקס"ג ( 1803 ) . מעט חיזוקי נייר ונקבי עש . 3 ] תרומת הדשן – שאלות ותשובות לרבי ישראל איסרלין . סדילקוב תקצ"ה ( 1835 ) . לא כרוך , חתימת רבי יום טוב ליפא לנדא אב"ד גאלץ בן הגאון רבי יוסף לנדא מיאס .
6 ] ספר האורה – תשובות וביאורי סוגיות להראב"ד . זוולקא תקע"ב ( 1812 ) . דף השער פגוע . 5 ] איסור והיתר – ספר יסוד בהלכות איסור והיתר מאת רבינו יונה ( האחרון ) פראג תקמ"ד , ( 1784 ) . מעט נקבי עש זעירים , חתימת בעלים . 4 ] תמים דעים – פסקי דינים והלכות מבית מדרשו של רש"י בהוצאת רבי שלמה בובר . לבוב תרס"ה ( 1905 ) . 7 ] תורתן של ראשונים – דברי הלכה ושו"ת של רבותינו הגאונים הקדמונים . פרנקפורט דמיין תרמ"ד , ( 1882 ) . עם מעטפת ירוקה . 2 חלקים כרוכים יחד .
8 ] תשובות הגאונים – מתוך הגניזה בעריכת שמחה אסף . ירושלים תרפ"ט ( 1929 ) . 9 ] שו"ת מהר"ח אור זרוע – לרינו חיים ב"ר יצחק אור זרוע מווינא . לייפציג . תר"כ , ( 1860 ) . עם הגהות מר"מ יפה , לא כרוך נקבי עש . 10 ] שאלות ותשובות הגאונים – מהדורת קושטא של"ה עם הגהות והוספות מאת רבי מרדכי אריה רבינוביץ אב"ד איזבלין . וילנא תרמ"ד , ( 1884 ) . 11 ] חמדה גנוזה – תשובות הגאונים . ירושלים תרכ"ב , ( 1862 ) . נקבי עש זעירים בשוליים , לא כרוך .