Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 158:

THREE BOOKS ON LAWS FOR TORAH SCRIBES

Продан за: $130
Стартовая цена:
$ 50
Эстимейт :
$80 - $100
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

THREE BOOKS ON LAWS FOR TORAH SCRIBES
1 ] כתוב לחיים – תמונת כל האותיות המובאים בב"י ודר"מ ושיעורים באורכן ורוחבן עם ציורי האותיות ! מאת הסופר רבי אברהם חיים ממינסק . וילנא . תרי"ח , ( 1858 ) . עם נקבי עש בשוליים . חותמת בעלים : אשר סופר בעה"ק ירושלים . נדיר .
2 ] שערי אמת – הלכות תפילין והלכות מגילה עם ביאורים וחידושים מאת רבי משה ליב ליטש סג"ל רוזנבוים דין ומורה דק"ק פרשבורג . פרשבורג . תרכ"ח – תרכ"ט , ( 1869 – 1868 ) . שער נוסף לחלק ד' , מצב מצוין .
3 ] שיח סופר – דיני מלאכת ס"ת , תפילין , מזוזות , מגילות וכתיבת נ"ך להפטרות מאת רבי יעקב חיים סופר סת"ם מסלונים חונה פה קרלין . וארשה . תרכ"ג , ( 1863 ) . מצב טוב , לא כרוך , לא מצוי . עם הסכמת רבי אביגדור שמואל תוספאה אב"ד קרלין .