Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 154:

TEN BOOKS ON RITUAL SLAUGHTER AND TREIFOT (FORBIDDEN ANIMALS/FOOD)

Продан за: $130
Стартовая цена:
$ 80
Эстимейт :
$150 - $200
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
Пользователи из других стран могут быть освобождены от налоговых платежей согласно соответствующим налоговым нормам.
теги:

TEN BOOKS ON RITUAL SLAUGHTER AND TREIFOT (FORBIDDEN ANIMALS/FOOD)
1 ] אהל יצחק – הלכות שו"ב למהר"י ווייל עם דינים מהאחרונים . מאת רבי יצחק ב"ר אליעזר ממונקאטש . למברג . תקע"ט ( 1819 ) . חסר דף ב ( הסכמות ) עם נקבי עש . 2 ] זבח שמואל – הגהות והוספות על הלכות שו"ב למהר"י ווייל . מאת רבי שמואל מליסא . וילנא – הורדנא . תקע"ט ( 1819 ) . עם נקבי עש , כרוך עם הספר הנ"ל . 3 ] תורה אור ודרך חיים – ביאורים וחידושים על הלכות שחיטות וטריפות . מאת רבי חיים ברודא מהודנא . הורדנא . תקפ"ג ( 1823 ) . עם נקבי עש .
4 ] אהל יצחק – כנ"ל מס' 1 בתוספת דיני ניקור מספרו בית יצחק . וארשא . תר"ל , ( 1870 ) . 5 ] זבחי צדק – הלכות שחיטה ובדיקה ונקור בלשון עברי ואשכנזי . מאת רבי יצחק בן אריה יוסף דוב . רדלהיים . תרל"ו , ( 1876 ) . 6 ] נועם מגדים – על פרי מגדים יורה דעה סי' א – קי מאת רבי משה חאייטן . וארשה . תרנ"ו , ( 1896 ) .
7 ] חק לחדש – קצור ההלכות על חידושי דיני האחרונים על שו"ע יור"ד סי' א – קי . מאת רבי חיים יהודה חיימוביץ . למברג . תרס"ו , ( 1906 ) . 8 ] מראה ריאה – על הלכות שחיטות וטריפות הריאה . מאת רבי יונה זאב הלוי שו"ב דק"ק מאקווא . מונקאטש . תרס"ז , ( 1907 ) . 9 ] בית לחם יהודי – על הלכות שחיטות מאת רבי יהודה ליב יחיאל מיכל רטק . קליינווארדיין . תרצ"ד , ( 1934 ) .